Love og vedtægter for Experimenterende Danske Radioamatører Roskilde afdeling

§1

Foreningens navn er EDR roskilde afdeling

§2

Optagelse som medlem sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.
Da EDR Roskilde er en afdeling af EDR, bør medlemmerne af EDR Roskilde være medlem af landsforeningen EDR.
Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og et af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer til et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Alle medlemmer har stemmeret.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem medbringe mere end 1 fuldmagt.

§3

Medlemmer deltager på egen risiko i foreningens arrangementer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

§4

Foreningen holder møde mindst 1 gang om måneden, dog med undtagelse af 2 feriemåneder.
På møderne kan der blive afholdt kursus for teknisk prøve og telegrafi prøve med amatør-radiosendetilladelse som mål.
Ligeledes afholdes foredrag og lignende i så vid udstrækning som muligt.

§5

Ved foredrag og lignende kan ikke-medlemmer deltage imod betaling.
Betalingen fastsættes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i samråd.

§6

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent betales helårligt med termin der følger hovedforeningen EDR’s terminer.
Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin, slettes vedkommende af medlemslisten. Dog skal kontingent være indbetalt ved generalforsamlingen for at bevare stemmeret.

§7

Slettede medlemmer kan kun genoptages imod erlæggelse af kontingentrestancen.
Udmeldelse kan kun ske, hvis der ikke foreligger kontingentrestance.

§8

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel annonceret på http://www.oz9edr.dk og ved email til medlemmerne.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere suppleres bestyrelsen af en suppleant.
Formand og sekretær vælges på ulige år og næstformand samt kasserer vælges på lige år.
En kandidat til posten som suppleant vælges hvert år. Suppleanten følger valgperioden for det bestyrelsesmedlem, han i givet måtte erstatte.
Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, dog senest 1 December, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende :

§9

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

§10

Forslag og forslag til lovændringer skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før ordinær generalforsamling.
Ændringer af foreningens love og vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Vedtagelse af øvrige forslag kræver simpelt stemmeflertal.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

§11

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne ønsker dette. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis mindst 25% af medlemmerne er fremmødt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§12

Ophævelse af foreningen kan kun ske, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Ved ophævelse deponeres foreningens formue og effekter hos landsforeningen EDR’s kasserer eller på det pengeinstitut, formuen er indlånt til.
Ved nystartelse af en afdeling under EDR Roskilde, kan formuen hhv, effekterne udleveres, når medlemstallet er mindst 10. Henlæggelsesfristen er 15 år. Efter denne periode tilfalder formuen landforeningen EDR.

§13

Hvis et medlem af foreningen ved skrift eller tale bevidst søger at skade foreningens arbejde og omdømme, vil medlemmet være at ekskludere uden mulighed for senere optagelse.
Ekskluderingen afgøres af bestyrelsen og kan kun foretages 100% enighed.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling

§14

Foreningen er i øvrigt til enhver tid underkastet landsforeningen EDRs love og vedtægter.

———————————————————————

Således vedtaget på generalforsamlingen d 10 Januar 2019